חסכון אונליין

קצבת נכות בקרן פנסיה במקרה של זכאות לקצבה ממקור אחר

 

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

  

            ט' באייר התשע"ה

                                28 אפריל 2015

 

חוזר פנסיה 2015-3-1

סיווג: כללי

 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה - 2005 ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן.

  1. 1.      כללי

קרן פנסיה חדשה משלמת לעמית הזכאי לכך קצבת נכות בקרות אירוע מזכה. מטרת קצבת הנכות היא לספק לעמית מקור הכנסה חלופי במקרה שבו כושר ההשתכרות שלו נפגע ביחס לכושרו טרם קרות האירוע המזכה.

בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות נקבעו כללים לעניין קיזוז קצבת נכות בשל קבלת קצבה ממקור חיצוני לקרן הפנסיה על מנת שלא לתת לעמית שהפך נכה כפל פיצוי בשל אובדן הכנסתו. כללים אלה שונים בין קרן לקרן בעילות שבגינן יש לקזז את קצבת הנכות ובאופן הקיזוז. עם זאת ,ההנחות שלפיהן מתומחרות עלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה, שנקבעות על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ,זהות לכל הקרנות.

מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות אחידות לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן פנסיה ולעניין אופן הקיזוז .

  1. 2.      הגדרות
  2. "בסיס קצבה לקיזוז" - מכפלת שני אלה:

א.סכום קצבה ממקור אחר,  ובמקרה של קצבת נכה נצרך לפי סעיף 7 לחוק הנכים, סכום הקצבה שהיה משולם לו אילו קצבתו הייתה מחושבת לפי סעיף 5 לחוק הנכים;

ב.היחס שבין ההכנסה הקובעת לבין ההכנסה שלפיה חושבה הקצבה ממקור אחר, או 1, לפי הנמוך מבניהם.

"הכנסה קובעת" - ההכנסה שלפיה מחושבת קצבת הנכות בקרן בהתאם להוראות תקנון הקרן;

"חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט – 1959;

"סכום קצבת נכות מלאה" - סכום קצבת הנכות המתקבלת מהקרן כאשר אין זכאות לקבלת קצבה ממקור אחר;

"קצבה ממקור אחר" - קצבה המשתלמת לעמית לפי אחד מאלה:   

א.פרק ה' (תאונות עבודה) לחוק הביטוח הלאומי, התשנ"ה – 1995;  

ב.חוק הנכים;

ג.חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,  התש"ל – 1970;

ד.חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א – 1981;

ה.חוק שירות בתי-הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א – 1981.

 "קצבת נכה נצרך" - קצבה לפי סעיף המשתלמת לפי סעיף 7 לחוק הנכים 

"שיעור הנכות" - שיעור הנכות כפי שנקבע לפי תקנון הקרן.

  1. 3.      הגשת תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר  

א.חברה מנהלת תודיע לעמית שעליו להגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר, אם נודע לה שלעמית נכות שבגינה מגיעה לו קצבה ממקור אחר. בנוסף, תודיע החברה המנהלת לעמית על ההשלכות לעניין גובה קצבת הנכות מהקרן אם העמית לא יגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או אם לא יוגש ערעור על החלטת הגוף המשלם קצבה ממקור אחר, כמפורט בסעיף קטן)ב( להלן.

ב. במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות לפי תקנון הקרן לא פנה בתביעה לתשלום קצבה ממקור אחר תוך 45 יום מהפניית החברה המנהלת כאמור בסעיף קטן )א(, או לא הגיש ערעור על ההחלטה בעניין הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת לאי הגשת ערעור כאמור, תשולם לו קצבת נכות בהתאם לסעיף 4(א)(1) להלן, כאילו הוא זכאי לקצבה בסכום מירבי ממקור אחר.  

  1. 4.      קיזוז קצבת נכות ממקור אחר  

א.סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית בקרן פנסיה, הזכאי לקצבת נכות ולקצבה ממקור אחר, בשל אותו אירוע מזכה, יהיה הסכום הגבוה מבין שני אלה, ובלבד שסכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לא יעלה על הקצבה שמגיעה לעמית לולא הוראות סעיף זה:

1) %25 מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות.

 

2) 100% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות בניכוי בסיס הקצבה לקיזוז.

ב. עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם הקרן לעמית קצבה בסכום האמור בסעיף4 (א)(1).   

ג.על אף האמור בסעיף קטן(ב), הקרן תאפשר לעמית שהגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר וטרם נתקבלה החלטה בתביעתו לקבלת קצבה ממקור אחר, לקבל מקדמה בסכום ההפרש שבין סכום קצבת נכות מלאה בקרן לבין סכום הקצבה לפי סעיף קטן (ב)  (להלן – המקדמה) למשך ששה חודשים או למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן ,החל ממועד תחילת תשלום הקצבה בקרן, לפי התקופה הקצרה מבניהן. על החברה המנהלת להודיע לעמית שקיימת אפשרות כי המקדמה שתשולם לו תקוזז כמפורט בסעיף קטן (ה) להלן.

 

ד.אם זכאי עמית לקבלת קצבה ממקור אחר, וסכום הקצבאות ששולמו לעמית מהקרן בתקופת תשלום המקדמה נמוך מסכום הקצבאות שהיה מגיע לו מהקרן בשל אותה תקופה על אף הזכאות לקבלת את הפער שבין הסכומים האמורים עבור החודשים שבהם שולמה קצבת נכות לפי סעיף קטן (ב), בניכוי המקדמה ככל ששולמה.

ה.אם זכאי עמית לקבלת קצבה ממקור אחר, וסכום הקצבאות ששולמו לעמית מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום הקצבאות שהיה מגיע לו מהקרן בשל אותה תקופה נוכח הזכאות לקבלת קצבה ממקור אחר, תגבה הקרן את המקדמה ששולמה לעמית ביתר בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן, מקצבאות הנכות העתידיות שהוא זכאי להן, אלא אם בחר העמית לשלם את המקדמה כאמור  באמצעות תשלום  לקרן. אם לאחר גביית החוב מהקצבאות העתידיות נותר סכום כספי שלא הוחזר לקרן מתוך תשלומי המקדמה ששולמה ביתר, תנכה החברה המנהלת סכום זה מהסכום הצבור שעומד לזכות העמית. במקרה שבו הסכום הצבור העומד לזכות העמית אינו מספק לכיסוי הסכום הכספי כאמור לעיל, תפעל החברה המנהלת לגביית סכום זה מהעמית בדרכים אחרות.

  1. 5.      תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חברות מנהלות של קרנות הפנסיה החדשות.

 

  1. 6.      תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 1 באוקטובר 2015.

                 

                                                                                                                                            בכבוד רב, 

                                                                                                                                          דורית סלינגר

                                                                                                                         הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון